Rapport 2020

Denne artikkelen beskriver kort hva pengene som solidaritetsaksjonen har samlet inn, har blitt brukt til. Det har kommet inn over 200 000 kr. siden starten.

Solidaritet med Hellas’ innsamlingsaksjon for solidaritetsklinikker i Attika tok til høsten 2016. De innsamlede midlene har gått til klinikker lokalisert i flere deler av den greske hovedstadsregionen og antatt ulike former betinga av lokale behov og praksiser.

Kampanjen har hele tida vært ledsaget av informasjonsarbeid om den greske situasjonen i sin alminnelighet og bevegelsen av solidaritetsgrupper i særdeleshet.

Det dreier seg bl.a. om artikler og reportasjer forfatta av medlemmer i styringsgruppa for SMH og publisert i aviser som Klassekampen og Ny tid. Dessuten i Magasinet for Fagorganiserte, Fri Fagbevegelse og nettsteder som Radikal Portal. En del av dette stoffet (men langt fra alt) er også å finne på SMHs nettside. Utaforstående journalister har fått bistand fra oss og ytt egne bidrag for å sette søkelys på ‘det greske spørsmålet’ og bevegelsen vi har arbeidet med.

Informasjon og debatt har dessuten tatt form av et antall åpne møter. Dels i regi av LO i Oslo, men også i fora organisert av Lærernes Landsforbund og andre aktører. Både i Oslo og landet for øvrig.

Det bør også nevnes at vi har bragt representanter for solidaritetsklinikkene til Norge for å fortelle om arbeidet de driver. Det gjelder bl.a. dr. Vichas, som regnes som grunnleggeren av Metropolitan Community Clinic Elleniko (MCCH) – den største klinikken i Hellas med over 80.000 pasienter. Lena Kougea fra Athen Social Clinic and Pharmacy er blant andre gjester. I tillegg har lederen for Solidarity for All (på det tidspunktet et koordinerende senter for bevegelsen av solidaritetsgrupper) inntil høsten 2016 besøkt Norge ved flere anledninger. LO i Oslo var også vertskap for Giorgos Archontopoulou, fagforeningslederen i vann- og avløpsverket i Thessaloniki, 1. mai 2018. Han har spilt ei svært sentral rolle i bevegelsen mot privatisering av vanntjenester i Europa og var internasjonal appellant på Youngstorget 1. mai. Giorgos blei i tillegg invitert til å bidra på Norges Sosiale Forum høsten samme år.

De innsamlede midlene har gått til fire solidaritetsklinikker. (Kassereren i LO i Oslo har utarbeida en egen oversikt over donasjonene, derfor går vi ikke gjennom dem her. Regnskap kan fås ved henvendelse.) All støtte har gått til klinikkene enkeltvis. Beslutninga fulgte av råd fra fellesforumet for klinikkene i hovedstadsregionene. De sa allerede i det kampanjen tok til at klinikkene var sjølstendige og hadde ulike arbeidsmåter og prioriteringer tufta på lokale forhold. Derfor var det best å forholde seg til direkte til hver enkelt av dem. Erfaringene vi har høsta demonstrerer at det var ei riktig vurdering.

Solidaritetsklinikkene:

  • Metropolitan Community Cinic at Hellenico (MCCH)
  • Athen Social Clinic & Pharmacy (ASC&PH)
  • Patisia Social Parmacy (PSP)
  • Solidarity Clinic of Pireus (SCP)

Metropolitan Community Clinic at Hellenico (MCCH)

Klinikken er den største i Hellas og blant de første som kom til. Den blei etablert i 2011. Bygninga som huser dem ligger inne på en tidligere amerikansk militærbase, som blei overtatt av kommunen på 1980-tallet (finnes 62 kommuner i Attika). Området ligger nært Glyfada («Athens riviera») og den forrige hovedflyplassen. Det er kommunen som har stilt lokalene til disposisjon for dem.

Det har i noen år eksistert planer om bygging av en ny eksklusiv by med kasino av enorme dimensjoner i området. Det er bakgrunnen for at MCCH ved to anledninger har blitt forsøkt kasta ut av sine lokaler. I 2018 var spørsmålet att på til oppe i EU-parlamentet. Men enn så lenge klorer de seg fast.

Solidaritetsklinikken kan vise til 80.000 brukere og at over 300 frivillige har arbeida der på det meste. Deriblant over 100 leger. Etter at grekere uten helseforsikring også fikk tilgang til offentlige tjenester, har antallet leger sunket kraftig. Men klinikken har fortsatt nevrologer og spesialister i pediatri knytta til seg. Den tilbyr også tannhelsetjenester og psykoterapi. (Tannlegebehandling er rådyrt, og eksperter mener at nivået på den greske tannhelsa har sunket tilbake til nivået for 30 år siden.) Dessuten et stort apotek, som i tillegg til egne brukere også støtter sosiale sentre for hjemløse og innsatte og flyktningleirer i og rundt hovedstaden. Til og med sjukehus og helsesentre henvender seg ofte til MCCH for å få tak i nødvendige medisiner.

Klinikken er åpen for alle i Attika, men storparten av dem som oppsøker klinikken er etniske grekere fra området rundt. MCCH holder opp alle hverdager (inklusive lørdag).

MCCH er på flere måter et talerør for mange solidaritetsklinikker. Den har egen hjemmeside (som også er tilgjengelig på engelsk) og ½ times radiosending en gang i uka. Klinikken er også opptatt av å bygge allianser med andre deler av den sosiale bevegelsen i Hellas.

Våre bidrag har bestått i å kjøpe inn medisiner som overlates klinikken. Innkjøpene skjer i Hellas og basert på deres meldinger om egne behov. MCCH tar ikke mot økonomisk støtte i form av penger.

Athen Social Clinic and Pharmacy (ASC&PH)

Solidaritetsklinikken holder til i Athen sentrum og blei oppretta i februar 2013. Fra oppstarten har den tatt imot 30-40.000 pasienter og skilter med 30-40 frivillige. Deriblant ti tannleger, tre psykiatere, fire psykologer og tre-fire farmasøyter. Noen leger er også involvert. De siste årene har 2/3 av brukerne vært innvandrere og flyktninger. En stor del av immigrantene kommer fra Albania og Bulgaria. og har holdt til i Hellas i mange år. Klinikken bidrar også aktivt i forhold til flyktningesentre i Attika med medisiner, hygieneprodukter og mobil tannhelsetjeneste.

Inn til nylig hadde ASC&PH også særlig ansvar for et senter for kurdiske flyktninger i Lavrion 6-7 mil sør for Athen. Senteret blir drevet av kurderne sjøl, men har hatt behov for hjelp utenfra etter at den nasjonale avdelinga av Røde Kors blei suspendert fra det internasjonale organisasjonen etter mistanke om økonomiske misligheter.

Til forskjell fra de tre andre solidaritetsklinikkene har ASC&PH legal status og kan motta pengeoverføringer til klinikkens konto. Storparten av vår støtte har derfor tatt form av pengedonasjoner.

Solidarity Pharmacy in Patisia (SPP)

Patisia er et byområde i Athen som rommer 300.000 mennesker. SPP begrenser seg til medisiner og apotektjenester. Lovendringene fra 2016 (som fjerna kravet om helseforsikring for offentlige helsetjenester) omfatter også medisiner. Reseptbelagte preparater skal beløpe seg til 10-20 prosent av produsentenes pris. Men manipulering av markedet har leda til at den reelle kostnaden i regelen er nærmere 70 prosent. Det er utafor rekkevidde for mange og er et stort problem i Hellas. Patisia strir med høy arbeidsledighet og albanere som flytta over grensa til Hellas på 1990-tallet utgjør ei stor befolkningsgruppe. Flertallet av brukerne er allikevel grekere.

Solidaritetsapoteket kom til i 2012 og har lokaler i et stort skolekompleks (Grava Schools). Initiativet ble tatt av 3-4 aktivister i samarbeid med både foreldreforeninga og lærerlaget på skolen.

Apoteket holder åpent tre dager i uka og driftes av 25-30 frivillige. Deriblant fire farmasøyter. De samarbeider med lokale leger som gratis skriver ut resepter når brukerne trenger til det. Medisiner skaffes til veie ved kjøp, at kommersielle apoteker i området overlater overflødige preparater som kunder har returnert eller at kunder og frivillige samler inn fra beboere i nabolaget.

Våre bidrag har bestått i at vi har reist rundt til lokale apotek og kjøpt inn medisin som de vanskelig får tak i på andre måter. Det skjer i samarbeid med farmasøyter på SPP.

Solidaritetsapoteker under angrep

Solidaritetsstrukturene i Hellas er under hardt press fra myndighetene. De er en levende påminnelse om at staten ikke evner å dekke de grunnleggende behovene den er forplikta til i henhold til internasjonal rett på samme tid som de er sentre for sjølorganisering, protester og folkelig mobilisering.

Det gjelder også solidaritetsklinikkene – og de fire vi har samarbeida med er ikke noe unntak.

MCCH har blitt trua med utkastelser to ganger. I 2018 og i år. SMH, LO i Oslo, ATTAC og Norges Sosiale Forum slutta seg til den europeiske protestkampanjen ved begge anledningene. Klinikken har også blitt forsøkt kriminalisert med påstander fra helsemyndighetene om omsetning av narkotika. Men solidaritetsklinikken sør i Athen er stor og godt kjent både i Hellas og internasjonalt. Så langt har den derfor klart å slå tilbake angrepene og å overleve.

I fjor høst ble solidaritetsapoteket i Patisia utsatt for hærverk og fysiske angrep. De som arbeider der forteller at den lokale ungdomsorganisasjonen til regjeringspartiet Nytt Demokrati har innleda ei kampanje med krav om å «rydde opp». Det svarer til statsminister Mitsotakis’ løfte om å gripe inn mot Exarchia i Athen sentrum. Bydelen er en sterk base for progressive krefter og har aksla rolla som opprørsk bydel i 150 år. Det siste året har antiopprørspolitiet hyppig blitt satt inn for å tømme bygårder som var okkupert og var i bruk som boliger for flyktninger og asylsøkere. Mange rapporter forteller at styrkene bedriver rein terror på gateplan med vilkårlige pågripelser, bruk av tåregass mot fredelige kulturelle arrangementer osv.

På lokalplanet er det de tradisjonelle statsbærende partiene Nytt Demokrati og det sosialdemokratiske PASOK/KINAL som regjerer. Det gjaldt også i årene Syriza satt med regjeringsmakt. I Athen kontrollerer de alle de 62 kommunene med unntak av to-tre. Den greske krisa brakte dem i sterk motsetning til de sosiale bevegelsene i Hellas og solidaritetsklinikkene er et horn i sida for dem.

Solidarity Clinic of Pireus (SPC)

SPC er en av solidaritetsklinikkene vi har samla støtte til i vår kampanje. Den måtte gi etter for presset og legge ned virksomheten våren 2019. Det skyldtes at kommunen kastet klinikken ut av lokalene den hadde hatt tilhold i de siste seks årene.

SPC var basert i Korydallos og dekka også Nikea og Aighia Barbara. De er arbeiderklassedominerte kommuner som hører hjemme blant de fattigste områdene i Attika.

Nåtid og framtid

Vi viser til kort artikkel som begrunner behovet for solidaritetsklinikkene i dag og i framtida.

Denne rapporten har lite å melde om situasjonen akkurat nå. Det henger sammen med at solidaritetsklinikkene knapt har vært operative pga. koronaepidemien. Hele Hellas var underlagt «lock down» i to måneder fra slutten av mars og i skrivende er det nettopp iverksatt ny nedstengning. Den skal i første omgang vare i tre uker.

Nedstengning innebærer bl.a. at solidaritetsklinikkene ikke får lov til å holde åpent.

Framtida er derimot en annen skål. Behovene er store og bevegelsen av solidaritetsgrupper er ei sterk kraft i det greske samfunnet.

Den fortjener vår støtte.